Regulamin

REGULAMIN :

 

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego kamma-butik.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.kamma-butik.pl jest firma

Kamma Kamila Seweryńska

42-216 Częstochowa, ul. Stroma 26/2

NIP: 9492239762, Regon 384260090

 

 

2. DEFINICJE:

-Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

-Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający stworzenie Konta Klienta.

-Formularz zamówienia – usługa umożliwiająca złożenie zamówienia.

-Klient/kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.

-Konto – usługa z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz treści o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

-Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o produktach, nowościach i rabatach w sklepie internetowym.

-Produkt/towar – dostępna w sklepie internetowym rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

-Sprzedawca/sprzedający – Kamma Kamila Seweryńska ul. Stroma 26/2, 42-216 Częstochowa, NIP: 9492239762, Regon 384260090.

-Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pomocą sklepu internetowego.

-Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

3. KONTO KLIENTA:


Do założenia konta obowiązkowe jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych osobowych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta, tzn. zakupy bez rejestracji.

Atutem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywania powiadomień związanych ze statusem zamówienia, udział w konkursach, czy otrzymywanie newsletterów.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu przez swoje konto jak również nie posiadając konta w sklepie. W obu wariantach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Podane na stronie ceny są cenami brutto w polskich złotych.

3. W podsumowaniu zamówienia podana jest informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszystkich kosztach Klient informowany jest w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W przebiegu zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do poprawnego złożenia zamówienia.

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję i płacę” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca od razu informuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

 

5. WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Płatność elektroniczna poprzez www.przelewy24.pl

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą Bank Millenium na numer rachunku: 83 1160 2202 0000 0003 3255 5856. W tytule wpłaty należy podać numer zamówienia. Brak numeru zamówienia w tytule przelewu może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia, lub w ostateczności wpłata może być niemożliwa do zidentyfikowania.

W przypadku dokonania wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

 

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

-W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji natychmiast po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

-Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika.

-Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

-Odbiór osobisty możliwy jest tylko w przypadku opłacenia zamówienia. Przy odbiorze osobistym klient odbiera gotową, spakowaną paczkę. Paczka zwrotna jest nadawana na koszt klienta. Nie przyjmujemy paczek zwrotnych osobiście.

-Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-5 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

-Klient ma Obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kamma-butik.pl . Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

7. REKLAMACJE I ZWROTY

-Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie przez skorzystanie z systemu zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

-Wszelkie reklamacje i zwroty należy odesłać na adres Kamma Kamila Seweryńska, ul.Stroma 26/2, 42-216 Częstochowa. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Formularz zwrotu dołączany jest do każdego zamówienia wraz z paragonem. Formularz reklamacji dostępny w zakładce zwroty i reklamacje.

-Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania, należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Kamma Kamila Seweryńska, ul.Stroma 26/2, 42-216 Częstochowa.

-Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

-Koszty wysyłek ponosi kupujący.

-Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

-Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacji (do pobrania w zakładce zwroty i reklamacje). Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

-Podstawą do rozpoczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu (dołączany jest on do każdego zamówienia wraz z paragonem lub do pobrania w zakładce zwroty i reklamacje). Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu zwrotu.

-Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku zamówień opłaconych zwykłym przelewem zwrot zostanie wykonany na podany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

-Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

-Klient , który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrócenia paczki do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą polską na adres Kamma Kamila Seweryńska, ul. Stroma 26/2, 42-216 Częstochowa.

-Sprzedawca ma obowiązek natychmiast, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie zrealizowane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy.

-Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku zamówień opłaconych zwykłym przelewem zwrot zostanie wykonany na podany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

-Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi koszty zwrotu produktu.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW:

Ten punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim ujęte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

W przypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie www.kamma-butik.pl

-W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.